Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

nelabai
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viakitewalk kitewalk
nelabai
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viakitewalk kitewalk
nelabai
3408 53c7
nelabai
9994 5585 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viapiksele piksele
nelabai

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viapiksele piksele
nelabai
9694 6a78
New Zealand
Reposted fromhormeza hormeza viapiksele piksele
1124 c849
Reposted fromLittleJack LittleJack viapiksele piksele
nelabai
3857 685a 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapiksele piksele
nelabai
5826 769c
Ach, Jeremi, czy jesteś już na dnie?
Reposted fromgracey gracey viapiksele piksele
nelabai
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapiksele piksele
nelabai
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viapiksele piksele
nelabai
nelabai
Są oceany nigdy niewypłakanych łez kobiecych, gdyż kobiety nauczono zabierać do grobu własne sekrety, sekrety matek i ojców, sekrety mężczyzn i społeczeństwa. Świat uważa płacz kobiety za rzecz niebezpieczną, bo łzy otwierają zaryglowane bramy do sekretów tajonych na dnie serca. W rzeczywistości dla dobra dzikiej duszy lepiej jest płakać.
— C.P. Estes, Biegnąca z wilkami
Reposted frombeltane beltane viapiksele piksele
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viapiksele piksele
nelabai
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
nelabai
Reposted frombluuu bluuu viadisheveled disheveled
nelabai
0765 acc4
1637 40c1 500
nelabai
4220 49d8 500
nelabai
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafourstrings fourstrings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl