Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

nelabai
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea vialaj laj
nelabai
5204 4278 500
witaj ciemności
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn vialaj laj
nelabai
7405 b5d0
Reposted fromlaj laj
nelabai
7516 aa95 500
Reposted fromregcord regcord viaGunToRun GunToRun
nelabai
8464 23de
Reposted fromtichga tichga viapunisher punisher
nelabai
7430 9fda 500
Reposted fromtgs tgs viapunisher punisher
nelabai
5498 fdab 500
Reposted froms3 s3 viapl pl
nelabai
8734 8934 500
nelabai
nelabai
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaSurvivedGirl SurvivedGirl
1846 e5a1 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viakateistrue kateistrue
nelabai
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakateistrue kateistrue
nelabai
3512 efcf
Reposted fromkarahippie karahippie viakateistrue kateistrue
nelabai
7949 3d25 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

May 16 2018

nelabai
nelabai
4503 eaa0 500
Reposted fromnutt nutt viamentispenetralia mentispenetralia
nelabai
4441 44ed 500
Reposted fromtfu tfu viabiianca biianca

May 14 2018

nelabai
Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca
nelabai
nelabai
8597 0929 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl