Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

nelabai
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
nelabai
nelabai
Reposted frombluuu bluuu

May 08 2017

nelabai
Reposted fromzielono zielono viajethra jethra

April 25 2017

nelabai
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viajeannes jeannes

April 18 2017

nelabai
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakitewalk kitewalk
nelabai
Reposted fromsilence89 silence89 viakitewalk kitewalk
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viakitewalk kitewalk
nelabai
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viakitewalk kitewalk
nelabai
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viakitewalk kitewalk
nelabai
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viakitewalk kitewalk
nelabai
3408 53c7
nelabai
9994 5585 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viapiksele piksele
nelabai

Wytrzymasz - wyszeptał. - Wytrzymasz wszystko.


— Ernest Hemingway - " Stary człowiek i morze "
Reposted fromRebelde Rebelde viapiksele piksele
nelabai
9694 6a78
New Zealand
Reposted fromhormeza hormeza viapiksele piksele
1124 c849
Reposted fromLittleJack LittleJack viapiksele piksele
nelabai
3857 685a 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viapiksele piksele
nelabai
5826 769c
Ach, Jeremi, czy jesteś już na dnie?
Reposted fromgracey gracey viapiksele piksele
nelabai
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapiksele piksele
nelabai
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viapiksele piksele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl