Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

nelabai
4024 7583 500
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viapandorcia pandorcia
nelabai

Reposted frombudas budas viapandorcia pandorcia
nelabai
nelabai
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee viapandorcia pandorcia
nelabai
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viapandorcia pandorcia
nelabai
4438 d128
Reposted fromMeneroth Meneroth viajointskurwysyn jointskurwysyn
nelabai
nelabai
5770 248f 500

March 11 2018

nelabai
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viadobby dobby
nelabai
8487 83ea 500
Palo Alto (2014)
nelabai
7100 6898 500
no jak to.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadobby dobby
nelabai
5880 8534
Reposted fromszatatan szatatan viaSurvivedGirl SurvivedGirl
nelabai
6115 4ccb
nelabai
2256 c752 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 07 2018

nelabai
8164 685d 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

March 05 2018

nelabai
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viamentispenetralia mentispenetralia
nelabai
nelabai
5885 40f3 500
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
nelabai
nelabai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl